MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  OBS de KAS

Wat doet de MR?
Voor heel wat belangrijke beslissingen moet de school eerst de ouders en het personeel raadplegen, zoals bijvoorbeeld:
 • ingrijpende organisatorische veranderingen (fusie, nieuwbouw, reorganisatie, lestijden)
 • begroting van de school
 • samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties
 • schoolplan/jaarplan
 • beleid.
Er zijn echter ook zaken waar de MR niet direct iets over te zeggen heeft. Dat gaat dan voornamelijk over de dagelijkse uitvoering, zoals bijvoorbeeld:
 • welke lesmethodes worden gebruikt
 • overgang van leerlingen naar de volgende klas
 • welke docent voor welke klas staat.
Maar: De MR mag over alle schoolzaken spreken met de schoolleiding, wat regelmatig gebeurt.
En: De schoolleiding mag over alle schoolzaken spreken met de MR, wat gelukkig ook regelmatig gebeurt.

 
Hoe is de medezeggenschap geregeld?
De KAS is onderdeel van Stichting Klasse, waarbij meer scholen zijn aangesloten.
Medezeggenschap bij onderwerpen die voor alle scholen van de stichting gelden en waar bij Stichting Klasse over wordt beslist, worden behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  Van alle scholen van de stichting, is een lid van de MR ook lid van de GMR.
 
Voorbeelden van zaken die in de GMR worden behandeld:
 • verdeling budget/personeel/materiaal/middelen;
 • beheer.
Elke school heeft een MR, daarin zitten personeelsleden en ouders. Een Directielid is altijd aanwezig, maar heeft geen stem. 
 
Wie zijn lid van de MR OBS de KAS?
 Personeelsgeleding   Oudergeleding 
 Juf Annemieke van der Klip   Corien van den Broek 
 Juf Anja van Hoof  Brenda van Vliet
 Juf Yvonne Scheurwater (tevens lid GMR)   Michel de Bruijn
                                                                                                
Voorbeelden van onderwerpen die worden besproken
 • begroting;
 • vakantierooster;
 • zwemmen;
 • mededelingen vanuit de GMR/Directie/Ouderraad;
 • jaarplanning/indeling leerkrachten (informatief)
 • rapporten van de Onderwijs Inspectie, Brandweer, etc ;
 • verkeerssituatie rond de school
 • invoering Passend Onderwijs.
Notulen MR:      MR verslag 28-05-2018