...uitdagend onderwijs

Op school is het doel om uit de kinderen te halen wat erin zit. 


Dit wordt bereikt door:
  • bij de kleutergroepen in te zetten op spelend leren rondom betekenisvolle thema's.
  • in de hogere groepen de kernvakken op een boeiende manier aan te bieden.
  • zicht te houden op de prestaties van elke leerling.
  • rekening te houden met individuele verschillen.
  • het inzetten van ICT in het onderwijs.
  • kinderen die meer uitdaging nodig hebben en aankunnen deel te laten nemen in de Plusklas. 
ICT in de klas
Elke groep op onze school heeft de beschikking over een digtaal schoolbord. Hierop werken de leerkrachten met verschillende software pakketten die bij onze lesmethodes horen. In groep 5 en 6 gebruiken de kinderen voor de vewerkingsopdrachten de tablets van Snappet. In groep 7 en 8 gebruiken de kinderen voor alle vakken de tablets van Snappet met toetsenbord. Daarnaast kan elke groep gebruik maken van de computerhoek in de hal.

Plusklas
De plusklas is bedoeld voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en aankunnen. Als uitgangspunt hanteren wij hiervoor een (hoge) I-score op de Cito rekenen-wiskunde en begrijpend lezen. Daarnaast is het noodzakelijk dat een kind over een goede werkhouding en zelfstandigheid beschikt. De resultaten van de M- en E-toetsen en observaties in de klas zijn hiervoor een ijkpunt.

De plusklas vindt 2 keer in de week buiten de groep plaats:
  • 1 uur rekenen-wiskunde: onder begeleiding van juf Yvonne (rekencoŲrdinator0
  • 1 uur taal: onder begeleiding van juf Mi Ri
Rekenen-wiskunde
De kinderen krijgen op het gebied van rekenen verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden. De verdiepingsstof bestaat uit werkbladen die in de methode worden aangegeven. Daarmee oefenen de kinderen dezelfde stof als die in de reguliere lessen aan de orde komen, maar dan op een hoger niveau.  Voor de verrijkingsstof wordt een keuze gemaakt uit het aanbod van Rekentijger, Kien en Kangoeroe rekenen. Daarin worden de kinderen uitgedaagd om het geleerde toe te passen in voor hen nieuwe situaties. Zij moeten dan ook creatieve oplossingen bedenken voor de geboden problemen. Daarnaast wordt door middel van spelopdrachten het plezier in rekenen gestimuleerd.

Taal
In dit uur komt taal aan bod, maar dan in de brede zin van het woord. Taal heb je nodig bij het verwoorden en onderbouwen van gedachten/emoties, het luisteren naar elkaar en op elkaar kunnen reageren, het houden van een presentatie, samenwerken met een ander, filosoferen en debatteren.
Kinderen in de plusklas zijn doorgaans kinderen die met weinig tegenslag te maken krijgen tijdens het leerproces. Ook voor deze kinderen is het van belang dat zij leren omgaan met fouten maken en teleurstelling, doorzettingsvermogen creŽren, flexibel zijn in het vasthouden/loslaten van eigen ideeŽn en veerkracht opbouwen.